ВРАБОТЕНИ

Список на вработени во ООУ Ванчо Николески со работна позиција и е-mail адреси

Настава во Лескоец ја изведуваат 25 наставници од кои 9 наставници се во одделенска и 16 наставници во предметна настава. Во ПУ Косел наставата ја изведуваат 14 наставници од кои 2 наставници се во одделенска и 12 наставници во предметна настава. Во ПУ Куратица наставата ја изведуваат 12 наставници од кои 2 наставници се во одделенска и 10 наставници во предметна настава. Во ПП Вапила наставата од I-III одделение  ја изведува 1 наставник.

ДИРЕКТОР

Елена Ел Нади (Директор)
CV Директор Елена Ел Нади

 

 

СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ

Весна Терзиоска педагог
Весна Терзиоска (Педагог)
Александра Трпеска (Психолог)

 

   

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Татјана Пуцоска Бунчевска (Географија)
Наталија Јованова наставник по ФЗО
Наталија Јованова (Физичко и здравствено образование)

Весна Симоноска (Математика)
Габриела Ѓоргиевска (Биологија и Природни науки)

Емилија Блажеска (Македонски јазик)
Елисабета Настоска (Англиски јазик)

Жаклина Петковска Миткоска (Германски јаазик)
Валентина Караѓуле (Физичко и здравствено образование)

Миле Аврамоски (Техничко образование)
Димче Донески (Македонски јазик)

Александра Петревски (Религии/Етика)

Елизабета Велјаноска (Македонски јазик)

Горан Матески (Информатика)

Насе Павлоски (Историја)

Ивана Најдеска Јосифоска (Математика)
Љубица Тодороска (Хемија и Природни науки)

Крсте Чалоски (Физичко и Здравствено образование)
Александар Трифуноски (Географија)

Татјана Паскали (Англиски јазик)
Зорица Азеска Спасеска (Ликовно образование)

Мирка Размоска (Математика/Физика)
Тони Ѓоргиевски (Музичко образование)

Марина Тодороска Мартиноски (Техничко образование)
Тони Црвенкоски (Историја)

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

Билјана Петреска
Елеонора Ѓоргиеска

Марјана Крстаноска
Жаклина Трипунова

Татјана Симиџиоска
Ана Ристевска

Билјана Танеска
Сашо Климоски

Јасна Бадалоска
Даниела Чифлигароска

Мирјана Митреска