ВРАБОТЕНИ

Настава во Лескоец ја изведуваат 25 наставници од кои 9 наставници се во одделенска и 16 наставници во предметна настава. Во ПУ Косел наставата ја изведуваат 14 наставници од кои 2 наставници се во одделенска и 12 наставници во предметна настава. Во ПУ Куратица наставата ја изведуваат 12 наставници од кои 2 наставници се во одделенска и 10 наставници во предметна настава. Во ПП Вапила наставата од I-III одделение  ја изведува 1 наставник.

ДИРЕКТОР

СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ

Весна Терзиоска (Педагог)
Александра Трпеска (Психолог)


        

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Цвета Андреска (Математика/Физика)
Тања Пуцоска (Географија
Розе Работовска (Биологија/Хемија)
Наталија Јованова (Физичко и здравствено образование)

Зоран Николиќ
Зоран Николиќ (Музичко образование)
Катерина Скрческа
Катерина Скрческа (Ликовно образование)
Елисабета Настоска (Англиски јазик)
zaklina-p-m.jpg
Жаклина Петковска Митковска (Германски јазик)
Зора Бујароска
Зора Бујароска (Англиски јазик)
Емилија Блажеска (Македонски јазик)
Димче Донески (Македонски јазик)
Гоце Мицкоски
Гоце Мицкоски (Физика/Математика)
Весна Симоноска (Математика)
Валентина Караѓуле (Физичко и здравствено образование)
457
Љубица Тодороска (Биологија/Хемија)
Насе Павловски
Насе Павловски (Историја/Граѓанско образование)
Елизабета Велјаноска (Македонски јазик
Мирка Размоска (Математика/Физика)
Dijana Zlatanoska
Дијана Златаноска (Англиски јазик)
10169042_823513077678081_445139250_n
Татјана Паскали (Англиски јазик)
Александра Петревски (Религии/Етика)
Габриела Ѓоргиевска (Биологија/Природни науки)
Жанета Стаиќ (Ликовно образование)
Дубравка Сершич (Информатика/Програмирање)

pic
Горан Матески (Информатика)
Жаклина Петковска Миткоска (Германски јазик)

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

Валентина Наумовска
Валентина Наумовск
Marija Krcoska- odd.nastavnik - OU Vanco Nikoleski-leskoec
Марија Крцоска

bile
Билјана Танеска 
Ана Ристевска
mir
Мирјана Митреска
Елеонора Ѓоргиеска
Untitled-1
Елизабета Јанеска
Сашо Климоски
Марјана Крстаноска
Јасна Бадалоска
%d bloggers like this: