Денот на екологијата

Денес со голем број активности традиционално се одбележа Денот на екологијата во нашето училиште, како од учениците и наставниците од централното училиште во Лескоец, подрачните училишта во Косел, Куратица и Ливоишта, така и од учениците и членовите на еколошката секција.

Continue reading “Денот на екологијата”