НАГРАДА ЗА УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ ДЕМОКРАТСКА КЛИМА ВО УЧИЛИШТЕТО

Како резултат на успешно реализирани активности во рамки на „Проектот за поттикнување на демократска клима во училиштето“ во учебната 2020/21 година, ООУ „Ванчо Николески“ доби: лап топ компјутер, ЛЦД проектор, постери, флаери и бележници за наставници.
Проектот за поттикнување на демократска клима во училиштето има за цел да ја подигне граѓанската свест кај учениците, тие да се стимулираат на граѓански активизам, да ги иницираат и да се вклучуваат во промените што сакаат да ги направат во своето опкружување, а преку тоа да се стекнат со граѓански компетенции. Најпрво овие содржини се реализираа преку предметот Граѓанско образование, но подоцна во сите наставни предмети ќе се имплементираат активности и содржини што ќе придонесуваат за поттикнување на демократската клима во училиштето. Координатор на проектот е наставничката Александра Петревски, а нејзини соработници се педагошко – психолошката служба, наставници и ученици од Ученичкиот парламент.

Continue reading “НАГРАДА ЗА УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ ДЕМОКРАТСКА КЛИМА ВО УЧИЛИШТЕТО”