ВРСНИЧКА ЕДУКАЦИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

На ден 21.03.2022 година ООУ “Ванчо Николески” – Лескоец беше одржана врсничка едукација за борба против модерното ропство – трговијата со луѓе. Едукацијата ја држеа сертифицирани врснички едукатори од Клубот на млади на Црвен крст Охрид, а опфатени беа 25 ученици од деветто одделение од нашето училиште. Преку прилагоден модел за ученици, интерактивен пристап и на мошне интересен начин учениците се запознаа со феноменот и опасностите од трговија со луѓе. Целта е да се едуцираат учениците, да се поткрене нивната свест и да научат како да се заштитат од овој социјален феномен, во кој најголема мета се токму младите лица.

Continue reading “ВРСНИЧКА ЕДУКАЦИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ”