Реализирани работилници во рамки на Проектот за меѓуетничка интеграција

Во текот на ноември и декември 2021 година нашето училиште ООУ Ванчо Николески – с.Лескоец, општина Охрид реализира шест онлајн работилници во соработка со партнер училиштето ООУ Јонус Емре – с.Лисичани, општина Пласница. Работилниците се реализираа во рамки на Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Во работилниците учествуваа вкупно 13 наставници и стручни соработници и 72 ученици од двете партнер училишта. Работилниците се изведоа преку онлајн средби на наставниците и учениците од двете училишта преку платформата Microsoft Teams.

Continue reading “Реализирани работилници во рамки на Проектот за меѓуетничка интеграција”